معدن سنگ شاه مقصود اصل در ارتفاعات شهر خاکریز از ولایت قندهار افغانستان واقع است این معدن با سایقه ی 400 ساله به صورت حفره ای در دل زمین با کانال ها و انشعابات بی شمار در جهات مختلف حفر گردیده بود برداشت ظولانی مدت از این معدن و بالا بودن سطح سفره ی اب زیر زمینی در محل حفر معدن موجب گردیده که از حدود 40 سال پیش دیگر با امکانات موجود در افغانستان امکان ادامه ی برداشا سنگ در ان وجود نداشت و زبیعتا این معدن مسدود گردید این نقطه واقعیتی است که فروشندگان تسبیح شاه مقصود به شدت ابا دارند و کمتر زیر بار پذیرش این واقعیت میروند که البته میتوان از جهاتی به ایشان حق داد .